Fundusze akcyjne wreszcie notuja wzrosty

Polska gospodarka,  znajduje się u progu silnego ożywienia. Rekordowo niskie stopy procentowe spowodują wzrosty na rynkach finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym. Takie środowisko, coraz bardziej motywuje klientów indywidualnych do przenoszenia środków do produktów inwestycyjnych, gdzie znaleźć można zdecydowanie bardziej atrakcyjne stopy zwrotu.

Obecnie co dziesiąty Polak oszczędza w funduszach inwestycyjnych, zgromadzone tam środki przekraczają 200 mld złotych, więc są to rekordowe poziomy, wyższe nawet od tych, które obserwowaliśmy w 2007 roku. W świetle reformy emerytalnej i prognoz demograficznych inwestycje długofalowe z wykorzystaniem TFI, mogą być podstawową strategią samodzielnego gromadzenia kapitału na przyszłość.

W lutym fundusze inwestycyjne pozyskały blisko 2 miliardy złotych, a od początku roku ponad 3,5 mld zł. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wynik lepszy o około miliard złotych. Najpopularniejsze są niezmiennie fundusze o niskim profilu ryzyka. Klienci chętnie decydowali się na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach dłużnych (krajowy rynek długu) + 420 mln zł. Nadal popularne są fundusze długu korporacyjnego (+200 mln), po przeciwnej stronie znajdują się fundusze obligacji zagranicznych, do których klienci wpłacili zaledwie 30 mln zł netto.

2015-03-11_fi_naplyw1

Do najbezpieczniejszych funduszy gotówkowych i pieniężnych klienci wpłacili najwięcej bo prawie 700 mln, tutaj pozycje lidera utrzymał UniKorona Pieniężny zarządzający ponad 4 miliardami złotych. Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. W środowisku spadających stóp procentowych jednak fundusze tej kategorii będą radzić sobie gorzej od preferowanych przez zarządzających funduszy akcyjnych.

Fundusze akcyjne wreszcie notują wzrosty

Dla tych ostatnich luty był bardzo dobrym miesiącem. Saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad +370 mln zł. Nowe środki płynęły przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych inwestujących na rynkach USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Sytuacja ta, nie może dziwić gdyż to na rynkach rozwiniętych (developed markets) obserwujemy największe wzrosty. Jeżeli chodzi o rynek krajowych funduszy akcyjnych, tutaj zyskuje segment małych i średnich spółek polskich, gdzie saldo było najwyższe od 12 miesięcy.

2015-03-11_fi_naplyw2

To, czy napływy do TFI pozwolą wypełnić lukę po marginalizacji funduszy emerytalnych, zależy także od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych i wokół nich, zwłaszcza na Ukrainie. O ile prognozy dla rynków akcji są w większości optymistyczne, o tyle ceny obligacji  zwłaszcza w średnim i dłuższym terminie  mogą zacząć spadać. W przypadku niektórych rynków wschodzących byłaby to kontynuacja zniżek, które zaczęły się w połowie 2014 r. Wtedy FED zapowiedział stopniowe ograniczanie luzowania ilościowego (QE).


Artykuł opublikowany na GPWmedia: Rosną napływy do funduszy inwestycyjnych

Dodaj komentarz